NIHONGO-Demostrativos, Pronombres Interrogativos y mas sufijosDemostrativos e interrogativos
Las palabras demostrativas e interrogativas, que pueden ser pronombres, adjetivos, o adverbios, se pueden dividir en cuatro grupos dependiendo del prefijo:

これ それ あれ どれ
kore sore are dore
esto eso aquello cuál

この その あの どの
kono sono ano dono
este ese aquel cuál

ここ そこ あそこ どこ
koko soko asoko doko
aquí allí allá dónde

こちら そちら あちら どちら
kochira sochira achira dochira
por acá por allí por allá por donde

こんな そんな あんな どんな
konna sonna anna donna
así como esto así como eso así como aquello como qué

こう そう ああ どう
kō sō ā dō
así de esa forma de aquella forma en que forma

Otros pronombres interrogativos:
誰 dare quién
どなた donata quién (formal)
どちらさま  dochirasama quién (muy formal)
何 nan, nani que
何人 nannin ¿cuanta gente?
幾  ikura cuanto
幾つ ikutsu cuantos
いつ itsu cuando
どうして、何故 dōshite, naze por que?
どうやって、 どのように dōyatte, donoyōni como?
どのような donoyōna de que tipo?
どのくらい donokurai cuanto, que tanto?

Existen también estas otras formas, más formales:
いかなる ikanaru =donna
いずれ izure =dochira
いかにして ika ni shite =dōyatte

あの人は誰ですか。
Ano hito wa dare desu ka?
あの人はどなたですか。
Ano hito wa donata desu ka?
あの人はどなたさまですか。
Ano hito wa donata sama desu ka?
あの人はどちらさまですか。
Ano hito wa dochira sama desu ka?
¿Quién es él/ella?

どの本ですか。
Dono hon desu ka?
¿Qué libro es?

あなたの本はどれですか。
Anata no hon wa dore desu ka?
¿Cuál es tu libro?

あれは何ですか。
Are wa nan desu ka?
¿Qué es eso?

あそこには何人いますか。
Asoko ni wa nan nin imasu ka?
¿Cuántas personas hay allá?

そこに何がありますか。
Soko ni nani ga arimasu ka?
¿Qué hay ahí?

あなたはなぜ昨日学校を休んだのですか。
Anata wa naze kinō gakkō o yasunda no desu ka?
¿Por qué ayer faltó usted a clases?

この言葉は漢字でどのように書きますか。
Kono kotoba wa kanji de dono yō ni kakimasuka?
¿Cómo se escribe esta palabra en kanji?

どのような人でしたか。
Dono yō na hito deshita ka?
¿Qué tipo de persona era?

あなたのうちは駅からどうやって行くのですか、
Anata no uchi wa eki kara dōyatte iku no desu ka?
¿Cómo se va de la estación a su casa?

どのくらい日本語を習っていますか。
Dono kurai nihongo o naratte imasu ka,
¿Como cuánto tiempo hace que estás estudiando japonés?

Expresiones de apariencia
La forma auxiliar YŌ DA (que en forma cortés es YŌ DESU) se usa para comparar cosas o para mostrar semejanza o el modo de hacer algo.

あの雲は人こ顔のようですね。
Ano kumo wa hito no kao no yō desu ne.
Esa nube parece la cara de una persona, ¿no?.

私は東京のような賑やかな町より京都のような静かな町のほうがいいが好きです。
Watashi wa, Tōkyō no yō na nigiyaka na machi yori Kyōto no yō na shizuka na machi no hō ga ii ga suki desu.
A mí, más que las ciudades bulliciosas como Tokio, me gustan más las sosegadas como Kioto.

あの人は日本語を日本人のように上手に話します。
Ano hito wa nihongo o nihonjin no yō ni jōzu ni hanashimasu.
El habla japonés como un nativo.

Una forma similar aunque menos flexible que YŌ DA es NIRU (NITE IRU)

あなたはお母さんに顔がよく似ていますね。
Anata wa okāsan ni kao ga yoku nite imasu ne
Te pareces mucho de cara a tu madre

兄弟だから、声がとても似ています。
Kyōdai dakara, koe ga totemo nite imasu.
Como son hermanos, se parecen mucho en la voz.
Otra forma de establecer comparaciones o de expresar la apariencia de algo es añadir MITAI DA

今日は春みたいだ。
Kyō wa haru mitai da.
Hoy parece primavera

今日は春みたいな日だ。
Kyō wa haru mitai na hi da.
Hoy hace un dia como de primavera

今日は春みたいに暖かい。
Kyō wa haru mitai ni atatakai.
Hoy hace calor como en primavera

Otros sufijos

-TEKI (-的) -mente
主観的                             客観的                     効果的                    社会的
shukanteki                         kyakkanteki               kōkateki                  shakaiteki
subjetivamente                  objetivamente             efectivamente          socialmente


私には科学的な知識がないから、この本を読んでも全然わからないでしょう。
Watashi ni ha kagakuteki na chishiki ga nai kara, kono hon o yonde mo zenzen wakaranai deshō.
Como no tengo conocimientos científicos, probablemente no entendería este libro aunque lo leyera

教育的な立場から見れば、子供に漫画ばかり見せるのはよくないと思います。
Kyōikuteki na tachiba kara mireba, kodomo ni manga bakari miseru no wa yōku nai to omoimasu.
Desde un punto de vista educacional, no creo que sea bueno que los niños vean tantos dibujos animados.

-KA (化) -izar, -cación -zacion
進化 shinka evolucion, adelanto
民主化 minshuka democratizacion
近代化 kindaika modernizacion

最近の日本の林業は機械化されています。
Saikin no Nihon no ringyō wa kikaika sarete imasu.
La silvicultura japonesa de hoy es mecanizada.

-PPOI (っぽい)-izo, parecido, propenso a

忘れる 忘れっぽい                 怒る 怒りっぽい           厭きる 厭きっぽい
wasureru wasureppoi               okoru okorippoi              akiru akippoi
Olvidar Olvidadizo                  Enojarse Enojadizo        cansarse de,aburridizo

泣く 泣きっぽい     嘘 嘘っぽい
naku nakippoi          uso usoppoi
llorar llorón              mentiras mentiroso

-KA (家) para indicar una profesión dada

建築家 kenchikuka arquitecto
小説家 shōsetsuka novelista
専門家 senmonka especialista
音学家 ongakka músico
画家 gaka pintor
漫画家 mangaka artista de dibujos animados

-性 SEI (naturaleza, caracteristica)
Parecido al sufijo -DAD, -EZ o -CIA en español

悪性                       安全性            可燃性                 移植性   
akusei                     anzensei            kanensei                ishokusei
maldad                   seguridad          inflamabilidad         portabilidad


酸性           主観性                 永続性          客観性            必要性
sansei           shukansei             eisokusei         kyakkansei       hitsuyōsei
acidez          subjetividad         permanencia    objetividad       necesidad

-BEKI (べき) - se debería -deberías

自分の部屋の掃除をするべきです。
Jibun no heya no sōji wo suru beki desu.
Deberías limpiar tu cuarto

-HAZU (はず) – deber de, haber de, debería ser, no puede ser que

この漢字はもう習ったのだから、読めるはずですよ。
Kono kanji wa mō naratta no dakara, yomeru hazu desu yo.
Como ya has estudiado este kanji, deberías saber leerlo.

子どもにそんな重い者が持てるはずはありません。
Kodomo ni sonna omoi mono ga moteru hazu wa arimasen.
Un niño no debe llevar una cosa tan pesada.

この道を真直行けば、おおどりに出るはずです。
Kono michi o massugu ikeba, oodori ni deru hazu desu.
Si sigue recto por esta calle, debe salir a una avenida.

0 comentarios: